Avalik teave

Siit leiab vajalikud avaldused ja lisamaterjalid nii lapsevanem, õpilane, õpetaja kui ametnik.

Andmekaitse

 • Rahumäe Põhikooli andmekaitsetingimused

  Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest

  Rahumäe Põhikooli andmekaitsetingimused on kättesaadavad kooli kodulehel dokumendiregistris

  Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

  • Avaliku ülesande täitmisel (“Põhikooli ja gümnaasiumiseadus”;kooli põhimäärus, “Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolis väljaarvamise kord”; “Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”; “Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord”; “Kooliraamatukogude töökorralduse alused”; “Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale”; “Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord”; “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”; “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”)juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus),
  • lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud)
  • nõusoleku alusel

  Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

  Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist.

  Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist Merit Valgjärv. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil: andmekaitse@tallinnlv.ee

Õppe- ja kasvatustegevuse haldusjärelvalve

 • Rahumäe Põhikooli haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuses teostab Haridus- ja Teadusministeerium

  Rahumäe Põhikooli haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Tallinna asutuste dokumendiregister

Kontakt

Pöördu õige inimese poole Kontaktid