Vastuvõtt

logo

Tallinna Rahumäe Põhikool on elukohajärgne munitsipaalkool, mis töötab riikliku õppekava alusel.

 • Üldsätted

  1.1. Tallinna Rahumäe Põhikool on elukohajärgne munitsipaalkool, mis töötab riikliku õppekava alusel.

  1.2. Tallinna Rahumäe Põhikooli vastuvõtu tingimused ja kord (edaspidi kord) kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 21.12.1011 määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

  1.3. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab ja kinnitab käskkirjaga vastavalt käesolevale korrale kooli direktor.

  1.4. Kord on avalikustatud Tallinna Rahumäe Põhikooli veebilehel.

  1.5. Korda ei tohi muuta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

 • Eelkool

  Rahumäe kooli eelkool töötab oktoobrist aprilli lõpuni. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas E ja K kell 17.00-18.30.

  Info kantselei telefonil 672 9040 või pärast kella 18.00 telefonil 522 8278.

  Eelkooli vastuvõtu ankeet

  Täidetud ankeedi palume saata aadressile  rahumae@rahumae.edu.ee

  Eelkooli klassi võetakse vastu lapsed avalduste laekumise järjekorras.
  Eelkoolis on veel vabu kohti.

 • 1. klassi vastuvõtt

  Lisainfot 1. klassi astumise kohta: Tallinna Haridusameti koduleht

  2. Tallinna Rahumäe Põhikooli 1. klassi vastuvõtt

  2.1. 1. klasside õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

  2.2. Tallinna Rahumäe Põhikool teeb ühtses veebikeskkonnas märke isikute kohta, kes teavitasid või kelle seaduslik esindaja teavitas elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest hiljemalt 10. juuniks.

  2.3. Tallinna Rahumäe Põhikoolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida korra järgi alates 15. juunist.

  2.4. Alates 15. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine täiendavate avalduste alusel, mis registreeritakse vastavalt avalduse esitamise ajale.

  2.5. Tallinna Rahumäe Põhikooli 1. klassi vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kirjaliku taotluse Tallinna Rahumäe Põhikooli vormil, millele lisab:

  2.5.1. sisseastuja sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia;

  2.5.2. kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

  2.5.3. sisseastuja digiloo või tervisetõendi (SA Tallinna Koolitervishoid);

  2.5.4. sisseastuja digitaalse dokumendifoto.

  2.6. Tallinna Rahumäe Põhikool lõpetab 1. klasside komplekteerimise 31. augustil.

  Kooli sisseastumiseks (elukohajärgne kool):

  • esitavad elukoha järgi määratud õpilased taotluse eKooli kaudu (pääsete ligi siin: eKool )
  • kui elukohajärgne kool on kinnitatud, palume esitada avaldus-ankeedi:
   a) väljaprinditud kujul ja tuua täidetud ankeet kooli kantseleisse või
   b) saata täidetud ja digitaalselt allkirjastatud ankeet e-mailile
    rahumae@rahumae.edu.ee
   c) 1. klassi sisseastumise fail allalaadimiseks asub siin: 1. KLASSI SISSEASTUMISE ANKEET

  • kui kooli valik on kinnitatud ning ankeet esitatud, esitada dokumendid (loetelu leiate punktis 2.5).

  Nõutud dokumendid (loetelu punktis 2.5) esitada kooli kantseleisse võimalusel kohe peale kooli sisseastumise kinnitamist (soovitavalt juunikuu jooksul).

  Tähtaegadest

  • Koolikoha vastuvõtmist saab lapsevanem kinnitada eKoolis kuni 10. juunini, pärast seda muutub vastu võtmata koht vabaks.
  • Kui lapsevanem ei ole eKooli kasutaja, tuleb tal koolikoha kinnitamiseks määratud kooliga ühendust võtta.
  • Kui koolikohti jääb vabaks, saavad kõik soovijad alates 15. juunist vabadele kohtadele kandideerida.

  Lisainfo õppetöö korralduse kohta:

  Tallinna Rahumäe Põhikoolis alustavad 1. ja 2. klassid kooliteed õhtupoolses vahetuses. Koolipäev algab hiljemalt 13.30 ja lõpeb hiljemalt kell 18.00.

  Rahumäe Põhikooli õpilastel on võimalus osaleda kaunite kunstide õppeprogrammis.

  1.klassi õpilase esmased koolitarbed lepitakse kokku klassijuhatajaga

  Pinal:

  • 3 teritatud harilikku pliiatsit (pehmus 2B või HB)
  • pliiatsiteritaja (kogumistopsiga)
  • valge pehme kustutuskumm
  • käärid
  • väike liimipulk
  • 15 – 20 cm joonlaud
  • värvipliiatsid (kindlasti põhivärvid, pigem olgu pliiatseid vähem, aga hea kvaliteediga)

  Vihikud:

  • eesti keel: 16-joonega ehk laia joonega vihik (valige juba joonitud vihikud)
  • matemaatika: väikeste ruutudega vihik

  Tööõpetuse tarbed on kokkuleppel õpetajaga.

  Lisaks:

  • vahetusjalatsid – peavad olema heleda tallaga, et ei tekitaks koolimaja põrandatele musti triipe
  • lühike dress kehalise kasvatuse sisetundideks ja pikk dress välitundideks
  • kehalise kasvatuse jalanõud vastavalt veerandile
  • eKooli kasutaja saab registreerida alles uue õppeaasta alguses, kui klassid on komplekteeritud​
 • 2.–9. klassi vastuvõtt

  3. Tallinna Rahumäe Põhikooli 2.–9. klassi vastuvõtt.
  .
  3.1.  Vastuvõtt 2.-9. klassi  toimub vabade kohtade olemasolul.

  3.2.   2.-9.klassi vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kirjaliku taotluse Sisseastumise_ankeet_2_9klass Tallinna Rahumäe Põhikooli vormil, millele lisab:

  3.2.1. sisseastuja isiku sünnitunnistuse koopia;

  3.2.2. kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

  3.2.3. sisseastuja tervisekaart;

  3.2.4. väljavõtte õpilasraamatust;

  3.2.5.  tunnistuse, või selle kinnitatud koopia;

  3.2.6. digifoto 2,5x 4,0.

  3.3.   Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  3.4.   Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

  3.5.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.
  http://rahumae.tln.edu.ee/sisu/vastuvotu-tingimused

Kontakt

Pöördu õige inimese poole Kõik kontaktid

Kanname oma sümboleid

Meie logoks olevad kolm punkti sümboliseerivad loovust, teadust ja hoolimist ning kolme põlvkonda, kes töötavad ja kasvavad koos.

Vaata ja telli