Vastuvõtt

logo

Tallinna Rahumäe Põhikool on elukohajärgne munitsipaalkool, mis töötab riikliku õppekava alusel.

Tallinna Rahumäe Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord

 • 1. Üldsätted

  1.1 Tallinna Rahumäe Põhikool (edaspidi kool) on elukohajärgne munitsipaalkool.

  1.2 Kooli vastuvõtu tingimused ja kord ( edaspidi kord) kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ ja selle muutmine 09.11.2016 alusel.

  1.3 Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga vastavalt käesolevale korrale.

  1.4. Kord on avalikustatud kooli veebilehel.

 • Eelkool

  NB! 2024/2025 õppeaasta õpperühm on täis. Võimalik on registreeruda ootelehele.

  Registreeri siin https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDGLWmp4z9GT_ZpnnvhR5EwWyP_XlbUp9aa540AJvQsx9Ew/viewform?usp=sharing

  Rahumäe kooli eelkool töötab oktoobrist aprilli lõpuni. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas E ja K kell 17.00-18.30.

  Info kantselei telefonil 672 9040 või pärast kella 18.00 telefonil 522 8278.

  Eelkooli vastuvõtu ankeet

  Täidetud ankeedi palume saata aadressile  rahumae@rahumae.edu.ee

  Eelkooli klassi võetakse vastu lapsed avalduste laekumise järjekorras.

   

   

 • 2. Vastuvõtt 1. klassi

  2.1. 1. klasside õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri
  2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

  2.2. 1. klassi astumisel esitab vanem 1. märtsist 15. märtsini Tallinna Haridusametisse taotluse
  ühtses veebikeskkonnas https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine.

  2.3. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse
  hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

  2.4. Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama elukohajärgset kooli
  õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist
  võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.

  2.5. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas märke isikute kohta, kes teavitasid või kelle seaduslik esindaja teavitas elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest hiljemalt 11. juuniks.

  2.6. Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida alates 11. juunist.

  2.7. Vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine algab 11. juunil täiendavate
  avalduste alusel, mis registreeritakse vastavalt avalduse esitamise ajale.

  2.8. Kui vanem soovib koolikohast loobuda, esitab ta lapse õpilaskandidaatide nimekirjast
  väljaarvamiseks digitaalselt allkirjastatud avalduse aadressile rahumae@rahumae.edu.ee, mille alusel arvab kool lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

  2.9. 1. klasside komplekteerimine lõpeb 31. augustil.

  2.10. 1. klassi vastu võtmisel esitab vanem:

  1. haridus- ja teadusministri 19. augusti 2008 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ nõutud dokumendid;
  2. kirjaliku taotluse kooli vormil (Lisa 1), millele lisab:

  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi);
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
  4) digifoto.

 • Lisa 1

 • 3. Vastuvõtt 2. - 9. klassi.

  3.1 2.-9. klassi vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul.

  3.2 2.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja, piiratud teovõimega
  sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kirjaliku taotluse Tallinna Rahumäe Põhikooli
  vormil (Lisa 2), millele lisab:

  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistuse);
  2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava
  dokumendi koopia;
  3) sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
  4) väljavõtte õpilasraamatust;
  5) tunnistuse või selle kinnitatud koopia;
  6) digifoto.

  3.3 Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendava dokumendi koopiat, kui
  kinnitab esitatud taotluse digitaalallkirjaga.

 • Lisa 2

Kontakt

Pöördu õige inimese poole Kõik kontaktid

Kanname oma sümboleid

Meie logoks olevad kolm punkti sümboliseerivad loovust, teadust ja hoolimist ning kolme põlvkonda, kes töötavad ja kasvavad koos.

Vaata ja telli