Õpitee mentorlus

logo

Meie kooli spetsialistid on moodustanud omavahelise koostöövõrgustiku, mille eesmärk on toetada ja kujundada hariduslike erisustega õpilase personaalset õpiteed.

Tea, mida sinu laps vajab

 • Üldine tugi

  Üldine tugi on koolipoolne tugi õpilasele, kel esineb kas pikemat aega kestnud puudumisest või muudest põhjustest tingitud ajutisi õpiraskusi, kirjutamis- või lugemisraskusi; probleeme, mis on tingitud sotsiaalmajanduslikest põhjustest, tervislikust seisundist või psüühilistest traumadest vm.
  Üldine tugi tähendab õpetaja pakutavat individuaalset juhendamist, tugispetsialisti teenuseid, vajadusel õpiabitunde individuaalselt või rühmas, matemaatika abiõpet, individuaalset õppekava või muid personaalseid lahendusi.

 • Tõhustatud tugi

  Tõhustatud tuge vajab eelkõige õpilane, kellel esineb püsiv õpiraskus, kõnepuue, psüühika- või käitumishäire, mõni muu puue või tervislik seisund, mille tõttu ta vajab pidevat tugispetsialistide teenust. Reeglina koostatakse õpilasele individuaalne õppekava ühes, mitmes või kõigis õppeainetes.

 • Eritugi

  Erituge kohaldatakse õpilasele, kes kas raske puude/liitpuude või raske ja püsiva psüühikahäire tõttu vajab väga spetsiifilist õppekorraldust ning ressursimahukaid tugiteenuseid. Tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks on vaja pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole ja saada asjakohane soovitus (suunised, kuidas ja millist tuge täpsemalt rakendada).
  Andmed õpilasele osutatud teenuse kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Võta julgelt ühendust

Personaalne õpitee

 • 01

  Nõustamine

  Sotsiaalpedagoogiline, - psühholoogiline või logopeediline õpilase ja/või lapsevanema nõustamine.

 • 02

  Individuaalne õppekava

  Kool võib õpilase individuaalse arengu toetamiseks või tema varasema õpi- või töökogemuse alusel teha muudatusi või kohandusi õppesisus, õppekoormuses, õppekorralduses ja õppekeskkonnas. Muudatuste kokkulepe vormistatakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil.

 • 03

  Erikava

  Erikava koostatakse õpilasele, kellel on tekkinud ajutine aineline mahajäämus ühes või mitmes aines (pikemaajaline puudumine haiguse või teises riigis viibimise tõttu vms). Erikava koostatakse sotsiaalpedagoogi ja lapse koostöös, mille raames eesmärgistatakse soovitud tulemus.

 • 04

  Koduõpe

  Koduõpet tervislikel põhjustel rakendatakse õpilasele, kellel on raske funktsioonihäire, haigus või puue või kelle tervislik seisund võib selle põhjustada ning kelle õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt puuduvad koolis võimalused ja tingimused.

 • 05

  Matemaatika abiõpe

  Lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel saab osaled õpilane ühel korral nädalas matemaatika abiõppes. Soovituse abiõppe rühma töös osalemiseks teeb aineõpetaja klassijuhatajale.

 • 06

  Sotsiaalsete oskuste õpe

  Soovituse abiõppe rühma töös osalemiseks teeb Hevko koostöös rühma läbiviiva õpetajaga klassijuhatajale.

Tugispetsialistide põhiülesanded

Meie kontaktid
 • Koolipsühholoog

  Koolipsühholoogi ülesandeks on hinnata õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused); Koolipsühholoog on esmatasandi vaimse tervise spetsialist, kelle kaudu saab kiiret ja hästi ligipääsetavat psühholoogilist abi. Vajadusel teeb koolipsühholoog koostööd spetsialistidega väljaspool kooli ning suunab õpilase vajaliku abi saamiseks edasi.

  Koolipsühholoogi ülesandeks on ennetada vaimse tervise probleeme koolis ning aidata, nõustada ja toetada nii õpilasi, õpetajaid kui lapsevanemaid. Lapsevanemad võivad pöörduda koolipsühholoogi poole näiteks küsimustes, mis puudutavad lapse arengu ja toimetuleku toetamist.

  Koolipsühholoog aitab õpilastel erinevate murede ja probleemidega toime tulla. Pöörduda võib nii isiklikus elus esile kerkivate kui ka õppetööd puudutavate muredega ning erinevate vaimse tervise probleemidega. Koolipsühholoog aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskuseid ning oskust emotsioonidega toime tulla. Samuti on koolipsühholoog toeks grupisuhete ja konfliktide lahendamisel ning töötab olukorrale vastavalt õpilastega kas individuaalselt või grupis.

  Koolipsühholoog toetab õpetajaid ja kooli juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.

   

 • Logopeed

  Logopeedi ülesandeks  on õpilase kommunikatsioonivõime hindamine, õpilaste suhtlemisraskuse  väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine.  Kõneravi vajavad õpilased selgitatakse välja iga õppeaasta alguses  kooli logopeedi poolt läbiviidava kontrolletteütluse tulemusena. Logopeed teeb koostööd eesti keele õpetajatega. Logopeedilist abi osutatakse I kooliastmes õppivatele õpilastele 1- 2 korda nädalas väikeses grupis.

 • Sotsiaalpedagoog

  Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ja anlüüs, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esinevate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

  Sotsiaalpedagoog tegeleb sotsiaalprobleemidega koolis (toimetulek erinevates sotsiaalsetes keskkondades/situatsioonides, grupiprotsessides jm). Sotsiaalpedagoog on lapsele esmatasandi tugiisik  koolikohustuse täitmisega seotud küsimustes, eakaaslaste ja täiskasvanutega tekkinud konfliktide lahendamisel ning nende ennetamisel Sotsiaalpedagoogi ülesannete hulka kuulub individuaalne töö õpilasega, õpilase pereliikmetega, koostöö kooli tugivõrgustikuga ja vastavate ametkondadega (lastekaitse, sotsiaalhoolekanne, korrakaitsesüsteem).

 • Eripedagoog

  Eripedagoogi ülesandeks on  arendada õpilaste a taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, kohaneda ja ümber lülituda. Suurt tähelepanu pööratakse kuulmis-, vaatlus- ja väljendamisoskuse, koordinatsiooni ja sõrmede peenmotoorika arendamisele. Õpilaste arendamise aluseks valib õpetaja õppeaine – eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse. Nii saavad õpilased lisaabi ka vastavas aines.

  Eripedagoog tegeleb kõne arendamise,  kõnearenduse eesmärkide,  sõnavara laiendamise ja  arendamisega õpioskustega. 

 • Õpiabi õpetaja

  Õpiabi õpetaja ülesandeks on  toetada õpilase õpioskuste arendamist eripedagoogilisi võtteid kasutades. Tund toimub grupis või individuaalselt üks kord nädalas. Õpiabi vajavad õpilased selgitatakse välja iga õppeaasta alguses. Õpiabi tund ei ole ühegi aine järeleaitamistund, vaid see tund on lapsi arendava suunitlusega, kus teostatakse õpilase psüühiliste protsesside, tunde -tahtevalla ning õpioskuste arendamist.  Õpiabitundides osalevad lapsed, kes vajavad ajutist toetust õppimises (näiteks puudunud lühiajaliselt õppetundidest).

Koostöö kõigi osapooltega

 • Kool ja tugispetsialistid teevad koostööd lastevanematega, kooli hoolekoguga, Nõmme Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnaga, Innove Rajaleidjaga ja teiste institutsioonidega.
 • Vajadusest toetada õpilast üldtoe raames või mõne kooli poolt pakutava meetmega teavitatakse lapsevanemat.
 • Rakendamise vajadusest teavitab lapsevanemat klassijuhataja või tugisüsteemi spetsialist.
 • Kui lapsevanem keeldub kooli poolt pakutavast abist teavitab ta kooli kirjalikult.
 • Lapsevanemal on võimalus pöörduda tugisüsteemi spetsialistide poole kodulehel olevate kontaktide kaudu, leppida kokku sobiv aeg konsultatsiooni või tagasiside saamiseks.
 • Tugisüsteemis käsitletav materjal on konfidentsiaalne.