Õpitee mentorlus

logo

Meie kooli spetsialistid on moodustanud omavahelise koostöövõrgustiku, mille eesmärk on toetada ja kujundada hariduslike erisustega õpilase personaalset õpiteed.

Tea, mida sinu laps vajab

 • Üldine tugi

  Üldine tugi on koolipoolne tugi õpilasele, kel esineb kas pikemat aega kestnud puudumisest või muudest põhjustest tingitud ajutisi õpiraskusi, kirjutamis- või lugemisraskusi; probleeme, mis on tingitud sotsiaalmajanduslikest põhjustest, tervislikust seisundist või psüühilistest traumadest vm.
  Üldine tugi tähendab õpetaja pakutavat individuaalset juhendamist, tugispetsialisti teenuseid, vajadusel õpiabitunde individuaalselt või rühmas, matemaatika abiõpet, individuaalset õppekava või muid personaalseid lahendusi.

 • Tõhustatud tugi

  Tõhustatud tuge vajab eelkõige õpilane, kellel esineb püsiv õpiraskus, kõnepuue, psüühika- või käitumishäire, mõni muu puue või tervislik seisund, mille tõttu ta vajab pidevat tugispetsialistide teenust. Reeglina koostatakse õpilasele individuaalne õppekava ühes, mitmes või kõigis õppeainetes.

 • Eritugi

  Erituge kohaldatakse õpilasele, kes kas raske puude/liitpuude või raske ja püsiva psüühikahäire tõttu vajab väga spetsiifilist õppekorraldust ning ressursimahukaid tugiteenuseid. Tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks on vaja pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole ja saada asjakohane soovitus (suunised, kuidas ja millist tuge täpsemalt rakendada).
  Andmed õpilasele osutatud teenuse kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Võta julgelt ühendust

Tugispetsialistide teenused

Meie kontaktid
 • Sotsiaalpedagoog

  Teenuse kirjeldus:

  Sotsiaalpedagoog toetab õpilast sotsiaalsete oskuste kujunemisel, suhete loomisel ja hoidmisel eakaaslaste ja täiskasvanutega ning aitab ennetada ja leevendada erinevaid sotsiaalseid ja toimetulekuprobleeme, mis takistavad õpilase arengut ja toimetulekut. Sotsiaalpedagoog kasutab oma töös erialaspetsiifilisi töövõtteid ja lähenemisi ning lähtub alati lapse vajaduste esikohale seadmisest. 

   

  Õpilase parimaks toetamiseks teeb sotsiaalpedagoog koostööd pere, õpetajate ja teiste spetsialistidega nii koolis kui väljaspool kooli lähtudes võrgustikutöö põhimõtetest, sotsiaalpedagoogi tööeetikast ja lapse parimast huvist. Sotsiaalpedagoog töötab vajadusel iga õpilasega individuaalselt, õpilaste rühmade või terve klassiga.

   

  Sotsiaalpedagoogi peamised tegevusvaldkonnad: sotsiaalsete oskuste, sh suhtlemisoskuse, arendamine; riskikäitumise ennetus- ja sekkumistegevused; konfliktide lahendamine; koolikohustuse täitmine; toetamine toimetulekuprobleemide korral; individuaalse õppekava või õpiplaani täitmise toetamine jne.

   

  Teenuse aeg esmaspäevast reedeni.

   

  Triinu Orumaa

  sotsiaalpedagoog

  triinu.orumaa@rahumae.edu.ee

  tel 58603221

  Vastuvõtuaeg: neljapäev 9.00-10.00, eelneval kokkuleppel

  Ruum: 309

 • Sotsiaalpedagoog (tõhustatud ja/või eritoe õpilastele)

  Teenuse kirjeldus:

  Sotsiaalpedagoog loob lapsele keskkonna, kus ta tunneb ennast psühhosotsiaalselt turvaliselt, saades vajalikud  teadmised sotsiaalsete oskuste tunnis, läbi eakohaste praktiliste tegevuste.

   

  Teenuse aeg reedeti.

   

  Mari-Liis Knut

  sotsiaalpedagoog

  mari-liis.knut@rahumae.edu.ee

  Vastuvõtuaeg: reedel 13.30-14.30, eelneval kokkuleppel

  Ruum: 215

 • Psühholoog

  Teenuse kirjeldus: Koolipsühholoog on esmatasandi vaimse tervise spetsialist, kes on hindab õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid, ennetab vaimse tervise probleeme koolis ning nõustab ja toetab nii õpilasi, õpetajaid kui lapsevanemaid. Pöörduda võib nii isiklikus elus esile kerkivate kui ka õppetööd puudutavate muredega ning erinevate vaimse tervise probleemidega. Koolipsühholoog aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskuseid ning oskust emotsioonidega toime tulla. Samuti on koolipsühholoog toeks grupisuhete ja konfliktide lahendamisel ning töötab olukorrale vastavalt õpilastega kas individuaalselt või grupis. Vajadusel teeb koolipsühholoog koostööd spetsialistidega väljaspool kooli ning suunab õpilase vajaliku abi saamiseks edasi.

  Lisaks toetab koolipsühholoog õpetajaid ja kooli juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.

  Teenuse aeg esmaspäevast reedeni.

   

  Melian Heinsaar

  psühholoog

  melian.heinsaar@rahumae.edu.ee

  Vastuvõtuaeg: esmaspäev 9.30-10.30, eelneval kokkuleppel

  Ruum: 115

 • Eripedagoog

  Teenuse kirjeldus: Eripedagoog põhitegevuseks on erimetoodikat kasutades suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoogi tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Eripedagoog aitab välja selgitada õppija erisused ja tugevused, sh hindab psüühilisi protsesse, õpioskuseid ja käitumist. Hindamise tulemusena planeerib õppe- ja arendustegevuse; leiab sobiva õppemetoodika ja õppevormi. Oluline on koostöö vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ning kolleegidega. Eripedagoogi tunnid toimuvad individuaalselt kui ka grupis.

   

  Teenuse aeg esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval

   

  Triinu Ivask

  eripedagoog

  triinu.ivask@rahumae.edu.ee

  Vastuvõtuaaeg: teisipäeval 13.30-14.30, eelneva kokkuleppel

  Ruum: 215

 • Logopeed

  Teenuse kirjeldus:

  Logopeedi ülesandeks  on õpilase kommunikatsioonivõime hindamine, õpilaste suhtlemisraskuse  väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine.  Kõneravi vajavad õpilased selgitatakse välja iga õppeaasta alguses  kooli logopeedi poolt läbiviidava kontrolletteütluse tulemusena. Logopeed teeb koostööd eesti keele õpetajatega. Logopeedilist abi osutatakse I kooliastmes õppivatele õpilastele 1- 2 korda nädalas väikeses grupis. Vajadusel ka II kooliastme õpilastele.

   

  Teenuse aeg esmaspäevast neljapäevani

   

  Mare Valk

  logopeed

  mare.valk@rahumae.edu.ee

  Vastuvõtuaeg: neljapäeval 14.30-15.30, eelneva kokkuleppel

  Ruum: 326

 • Õpiabi

   Õpiabi õpetaja ülesandeks on  toetada õpilase õpioskuste arendamist eripedagoogilisi võtteid kasutades. Tund toimub grupis või individuaalselt üks kord nädalas. Õpiabi vajavad õpilased selgitatakse välja iga õppeaasta alguses. Õpiabi tund ei ole ühegi aine järeleaitamistund, vaid see tund on lapsi arendava suunitlusega, kus teostatakse õpilase psüühiliste protsesside, tunde -tahtevalla ning õpioskuste arendamist. Õpiabitundides osalevad lapsed, kes vajavad ajutist toetust õppimises (näiteks puudunud lühiajaliselt õppetundidest).

   

  Tiina Truuts  (1.- 4. klass, eesti keel, matemaatika, loodus- ja inimeseõpetus)- tiina.truuts@rahumae.edu.ee

  Anneli Heilu (1.-4. klass, eesti keel ja matemaatika)- anneli.heilu@rahumae.edu.ee

  Kaire Lõhmus (5.-9. klass, matemaatika)- kaire.lohmus@rahumae.edu.ee

Võta julgelt ühendust

HEVKO ehk haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija HEVKO ülesanne on korraldada HEV õpilaste õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist. HEVKO selgitab välja õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ja koostööd õpilase vanematega. HEVKO hindab koostöös tugispetsialistide, lapsevanemate ning õpetajatega õpilase haridusliku toe vajadust, arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid ning tuginedes läbiviidud hindamise tulemustele. HEVKO teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks koolis. Korraldab koostöös õppejuhi ja/või tugispetsialistidega tuge vajavate õpilaste õppe läbiviimist. Juhendab ja nõustab õpetajaid õpilasele individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel. Korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega. Juhendab ja nõustab õpetajaid ja koolipersonali tuge vajavate õpilaste toetamisel ning õppe korraldamisel. Tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava õpilase dokumentatsiooni järjepideva järgimise ning täiendamise. Korraldab koostööd tugiteenuste osutajatega. Kutsub kokku, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli. Hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral koolidirektorile edasisteks tegevusteks. Juhendab ja jälgib konfidentsiaalse info kasutamist ja hoidmist haridusasutuses. Epp Pruuns HEVKO epp.pruuns@rahumae.edu.ee tel 58862885 Vastuvõtuaeg: esmaspäev 15.00-16.00, eelneval kokkuleppel

Personaalne õpitee

 • 01

  Nõustamine

  Sotsiaalpedagoogiline, - psühholoogiline või logopeediline õpilase ja/või lapsevanema nõustamine.

 • 02

  Individuaalne õppekava

  Kool võib õpilase individuaalse arengu toetamiseks või tema varasema õpi- või töökogemuse alusel teha muudatusi või kohandusi õppesisus, õppekoormuses, õppekorralduses ja õppekeskkonnas. Muudatuste kokkulepe vormistatakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil.

 • 03

  Erikava

  Erikava koostatakse õpilasele, kellel on tekkinud ajutine aineline mahajäämus ühes või mitmes aines (pikemaajaline puudumine haiguse või teises riigis viibimise tõttu vms). Erikava koostatakse sotsiaalpedagoogi ja lapse koostöös, mille raames eesmärgistatakse soovitud tulemus.

 • 04

  Koduõpe

  Koduõpet tervislikel põhjustel rakendatakse õpilasele, kellel on raske funktsioonihäire, haigus või puue või kelle tervislik seisund võib selle põhjustada ning kelle õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt puuduvad koolis võimalused ja tingimused.

 • 05

  Matemaatika abiõpe

  Lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel saab osaled õpilane ühel korral nädalas matemaatika abiõppes. Soovituse abiõppe rühma töös osalemiseks teeb aineõpetaja klassijuhatajale.

 • 06

  Sotsiaalsete oskuste õpe

  Soovituse abiõppe rühma töös osalemiseks teeb Hevko koostöös rühma läbiviiva õpetajaga klassijuhatajale.

Koostöö kõigi osapooltega

 • Kool ja tugispetsialistid teevad koostööd lastevanematega, kooli hoolekoguga, Nõmme Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnaga, Innove Rajaleidjaga ja teiste institutsioonidega.
 • Vajadusest toetada õpilast üldtoe raames või mõne kooli poolt pakutava meetmega teavitatakse lapsevanemat.
 • Rakendamise vajadusest teavitab lapsevanemat klassijuhataja või tugisüsteemi spetsialist.
 • Kui lapsevanem keeldub kooli poolt pakutavast abist teavitab ta kooli kirjalikult.
 • Lapsevanemal on võimalus pöörduda tugisüsteemi spetsialistide poole kodulehel olevate kontaktide kaudu, leppida kokku sobiv aeg konsultatsiooni või tagasiside saamiseks.
 • Tugisüsteemis käsitletav materjal on konfidentsiaalne.