2016-2018 | Eriolukord

Me õpime kõikjal!

Tallinna Rahumäe Põhikooli (RPK) õuesõppe keskkonna kujundamine

1. Tegevuse väärtus organisatsiooni kontekstis

Turvalise ja õppijasõbraliku õuesõppe keskkonna arendamine ja kujundamine. Läbi integreerimise ja lõimimise õppeainete vahel, toetatakse iga lapse individuaalset arengut ning tervislikku õpikeskkonda. Antakse uusi teadmisi, rakendades nutiseadmeid, erinevaid IT-programme ja digivõimalusi. Õpiruumi laiendamisega tõstame õppurite ja õpetajate õpi- ja õpetamise motivatsiooni.
Laste tundidest vaba aja sisustamine õues värskes õhus, luues selleks tingimused kooliaias.

2. Sihtgrupi suurus, keda projekt puudutab

RPK õpilased, piirkonna lasteaedade lapsed, Nõmme Vaba Aja Keskuse laste päevakeskuse lapsed, kogukonna liikmed.

3. Teostajad ja projekti elluviimisele kaasaaitajad

RPK juhtkond, RPK õpetajad ja töötajad, Nõmme Linnaosa, RPK hoolekogu ja lastevanemate kogu liikmed.

4. Kaasatud koostööpartnerite kirjeldus

Riigi Kinnisvara AS Põhja piirkonna halduri Maivi Kipperi poolt on tervisraja rajamiseks kooli aeda.
Nõmme Linnaosa Valitsuse linnaosa vanema asetäitja Risto Kase kinnitusel toetab linnaosa laste liikluslinnaku/ jalgrattasõidu õpperaja kujundamisel. Linnaosa Valitsuse töötajad on abiks jagades kogemusi, mis on saadud samalaadsete objektide rajamisega linnaossa.
Rahumäe kooli hoolekogu ja lastevanemate kogu eestvedamisel kaasame lapsevanemaid õuesõppe keskkonna kujundamise praktilistesse töödesse.

5. Hinnang, mida oleks teistel sellest õppida

Looduskeskkonna võimaluste ja praktilise väärtuse maksimaalne ärakasutamine.

6. Õpikäsitluse rakendamine

6.1. Rahumäe kooli õuesõppe raja kujundamine:

  • multšikattega jooksurada kooli aia sisekülge;
  • laste liikluslinnak/ jalgrattasõidu õpperada;
  • QR-koodide kasutamine õuesõpperajal õppe-eesmärgil;
  • uute teadmiste andmine, rakendades nutiseadmeid, erinevaid IT-programme ja digivõimalusi;
  • välijõusaali/terviseraja väljaehitamine.

6.2. Õpilaste tundidest vaba aja sisustamine õues värskes õhus:

  • betoonist lauatenniselauad (2tk) ja malelaud (1tk);
  • asfaltkattega sisehoovis keksu- ja mänguala;

7. Hinnang, millised tegevused planeeritakse järgmiseks perioodiks ja kuidas olemasolevat jätkatakse

Projekt koosneb mitmest etapist. Esimeses etapis rajatakse kooli aia sisekülge multšikattega jooksurada ning luuakse õpilastele võimalus veeta õppetundidest vaba aega võimalikult palju õues värskes õhus. Vaba aja veetmiseks paigaldatakse kooli aeda kaks betoonist lauatenniselauda ja kaks malelauda. Koolimaja sisehoovi kujundatakse asfaltkattele keksu- ja mänguala.
Teises etapis arendame õuesõppe klassi võimalusi. Kooli aeda paigutatakse nn infoteibad QR-koodidega. QR-koodide taga peituvad õppeülesanded, mille on loonud rotatsiooni korras algklassi- ja aineõpetajad. Samuti saavad vanemate klasside õpilased ning õpilasesindus ette valmistada ülesandeid algklassidele, korraldada teemapäevi ja viktoriine ning orienteerumist.
Kehalise kasvatuse tundide mitmekesistamiseks välijõusaali väljaehitamine.
Kolmandas etapis kujundatakse kooli hoovi liikluslinnak/ jalgratta õppesõidu rada. Liikluslinnaku kujundamisel on abiks Nõmme Linnaosa Valitsus oma kogemusega.

8. Kuidas muutuv õpikäsitlus toetab õppetööd

8.1. Õpetaja loov suhtumine õpetamisse ja õpikeskkonda aitab kaasa traditsioonilise õpetamisviisi täiendamisele, mitmekesistab ainetunde ja motiveerib õpilasi õppima.

8.2. Õuesõppe keskkond hakkab tööle kui eraldiseisev õppevahend, mis aktiveerib õpilasi uusi teadmisi omandama.

8.3. Tervislik õppekeskkond ja värske õhk parandab õpilase tervislikku seisundit, vähendab stressi ja loob positiivse meeleolu.

8.4. Õuesõppe korraldamisel on suur osa rühmatööl, mis aitab kaasa laste sotsialiseerumisele ning annab kogemusi koostöö organiseerimiseks.

8.5. Õuesõppe rada tõstab laste teadlikkust turvalisuse ja liikluohutuse osa.