2016-2018 | Eriolukord

Me õpime kõikjal!

Tallinna Rahumäe Põhikooli (RPK) õuesõppe keskkonna kujundamine

1. Tegevuse väärtus organisatsiooni kontekstis

Projekti eesmärk on arendada ja kujundada turvaline ja õppijasõbralik õuesõppe keskkond.  Õppeainete integreerimise ja lõimimise kaudu toetatakse iga lapse individuaalset arengut ning tervislikku õpikeskkonda. Antakse uusi teadmisi, rakendades nutiseadmeid, erinevaid IT-programme ja digivõimalusi. Õpiruumi laienedes suureneb ka õppurite ja õpetajate õpi- ja õpetamise motivatsioon. Kooliaias uusi tingimusi luues antakse lastele võimalus tundidest vaba aega õues värskes õhus sisustada.

2. Projekti sihtgrupi suurus

RPK õpilased, piirkonna lasteaedade lapsed, Nõmme Vaba Aja Keskuse laste päevakeskuse lapsed, kogukonna liikmed.

3. Teostajad ja koostööpartnerid

RPK juhtkond, RPK õpetajad ja töötajad, Nõmme linnaosa, RPK hoolekogu ja lastevanemate kogu liikmed.

4. Kaasatud koostööpartnerite kirjeldus

Riigi Kinnisvara AS Põhja piirkonna halduri Maivi Kipperi poolt on luba rajada tervisrada kooli aeda.
Nõmme Linnaosa Valitsuse linnaosavanema asetäitja Risto Kase kinnitusel toetab linnaosa kooli laste liikluslinnaku ning jalgrattasõidu õpperaja kujundamises. Linnaosavalitsuse töötajad on oma samalaadsete objektide rajamise kogemusega koolile abiks. Rahumäe kooli hoolekogu ja lastevanemate kogu eestvedamisel kaasatakse lapsevanemaid õuesõppe keskkonna kujundamise praktilistesse töödesse.

5. Hinnang, mida oleks teistel sellest õppida

Looduskeskkonna võimaluste ja praktilise väärtuse maksimaalne ärakasutamine.

6. Õpikäsituse rakendamine

6.1. Rahumäe kooli õuesõpperaja kujundamine:

 • multšikattega jooksurada kooli aia sisekülge;
 • laste liikluslinnak/ jalgrattasõidu õpperada;
 • QR-koodide kasutamine õuesõpperajal õppe-eesmärgil;
 • uute teadmiste andmine, rakendades nutiseadmeid, erinevaid IT-programme ja digivõimalusi;
 • välijõusaali/terviseraja väljaehitamine.

6.2. Õpilaste tundidest vaba aja sisustamine õues värskes õhus:

 • kaks betoonist lauatenniselauda ja üks malelaud;
 • keksu- ja mänguala asfaltkattega sisehoovis.

7. Hinnang järgmisesse perioodi planeeritavatele tegevustele ja olemasoleva jätkule

Projekt koosneb kolmest etapist.

 • Esimeses etapis rajatakse kooli aia siseküljele multšikattega jooksurada ning luuakse õpilastele võimalus veeta õppetundidest vaba aega võimalikult palju õues värskes õhus. Vaba aja veetmiseks paigaldatakse kooli aeda kaks betoonist lauatenniselauda ja kaks malelauda. Koolimaja sisehoovi asfaltkattele kujundatakse keksu- ja mänguala.
 • Teises etapis arendatakse õuesõppeklassi võimalusi. Kooliaeda paigutatakse nn infoteibad QR-koodidega. QR-koodide taga peituvad õppeülesanded, mille on loonud rotatsiooni korras algklassi- ja aineõpetajad. Samuti saavad vanemate klasside õpilased ning õpilasesindus ette valmistada ülesandeid algklassidele, korraldada teemapäevi ja viktoriine ning orienteerumist.
 • Samuti on plaanis kehalise kasvatuse tundide mitmekesistamiseks ehitada valmis välijõusaal.
 • Kolmandas etapis kujundatakse koolihoovi liikluslinnak ühes jalgratta-õppesõidurajaga. Liikluslinnaku kujundamisel on abiks Nõmme Linnaosa Valitsus oma kogemusega.

8. Kuidas muutuv õpikäsitus toetab õppetööd.

 • Õpetaja loov suhtumine õpetamisse ja õpikeskkonda aitab kaasa traditsioonilise õpetamisviisi täiendamisele, mitmekesistab ainetunde ja motiveerib õpilasi õppima.
 • Õuesõppekeskkond hakkab tööle kui eraldiseisev õppevahend, mis aktiveerib õpilasi uusi teadmisi omandama.
 • Tervislik õppekeskkond ja värske õhk parandavad õpilase tervislikku seisundit, vähendavad  stressi ja loovad positiivse meeleolu.
 • Õuesõppe korraldamisel on suur osa rühmatööl, mis aitab kaasa laste sotsialiseerumisele ning annab kogemusi koostöö organiseerimiseks.
 • Õuesõpperada aitab suurendada laste liiklusturvalisuse ja -ohutuse teadlikkust.