III kooliaste

Kolmandas kooliastmes keskendutakse tulemusele, et noortest kasvaks vastutus- ja kohusetundlikud ühiskonnaliikmed.

Noored, kes tulevad igapäevaelus iseseisvalt toime, on valmis elus endale eesmärke seadma ning oma õpiteed kujundama. Aegsasti püstitatud eesmärgiks on õpitee jätkamine endale sobivas ja võimetekohases õppeasutuses. Sarnaselt teise kooliastmega on väga olulisel kohal õpimotivatsiooni hoidmine, mida toetab õpitu seostamine reaalse igapäevaeluga.

Õpilastelt oodatakse eesmärkide püstitamise oskust ja tahet, oskust hinnata oma töö tulemust. Ennastjuhtiva õpilasena ei tohiks olla õpilase jaoks määrav vaid numbriline hinne, kõige tähtsamad on tegelikud teadmised. Olulisel kohal on meeskonnatöö, praktilised ülesanded, sh uurimuslikud tööd vms.
Riikliku õppekava materjalide omandamise kõrval on olulise tähtsusega õpilast motiveeriv huvitegevus. Kolmandaks kooliastmeks on õpilane üldjuhul teinud kogemusliku kindla valiku. Lisaks näitlemisele, tantsimisele, kunstile ja tarbekunstiringile on võimalik osaleda dramaturgia ja lavastamise huviringis.
Kolmandas kooliastmes jätkub õpilaste vajaduspõhine toetamine aineõpetajate ja personaalse õpitee mentorite poolt.
Kreeka filosoof Platon on öelnud: “Suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu”. Õpilaste huve ja vajadusi ning tema tulevast elu silmas pidades alustatakse varakult karjääri planeerimisega. Kolmanda kooliastme lõpus viiakse läbi koolitusi ja individuaalseid vestlusi karjäärinõustajaga. Traditsiooniline on kevadine kutsekomisjon. Kõik teed on meie õpilaste ees lahti, sest nad armastavad õppida, on loovad ja hoolivad.

Riikliku õppekava järgi III kooliastme lõpuks õpilane:

 1. tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires;
 2. tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule. Omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub teistest rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt;
 3. on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse korral asjakohast nõu;
 4. on ettevõtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmärke ja tegutseb nende nimel, juhib ja korrigeerib oma käitumist ning võtab endale vastutuse oma tegude eest;
 5. suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, tunneb ja järgib õigekirjareegleid;
 6. valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades suhelda kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste;
 7. suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist;
 8. mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes;
 9. oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;
 10. suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita kasutada;
 11. on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi demokraatlikust arengust;
 12. suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist;
 13. väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne;
 14. mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele.