I kooliaste

Esimeses klassis õpilased kohanevad koolieluga, tutvuvad koolikaaslastega ja kujundavad esmaseid oskusi igapäevaseks rutiinseks koolitööks.

Igapäevases töös õpitakse tundma koolielu hea tava käitumisnorme ja õppekorralduse dünaamikat. Õpiharjumuste ja -oskuste kujundamine on tähelepanu all kogu esimese kooliastme perioodi vältel. Õpitakse tööd eesmärgistama ja motivatsiooni hoidma. Meeskonnatööde käigus õpitakse üksteisega arvestama, tegema valikuid nii enda isiku kui ka kaaslaste vaatenurgast ja huvidest lähtuvalt. Turvalises klassikollektiivis on hea keskkond eneseväljendusoskuse ja -julguse omandamiseks.

Õpitee alguses on iga õpilase kõrval toetav klassiõpetaja. Varajase märkamise tulemusena on vajaduse ilmnedes valmis lapse õpiteed mentorina toetama eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog ja logopeed. Koolis õppima asudes on iga lapse hing täis elevust, ootusärevust ja rõõmu. Õpetajad ja personaalse õpitee mentorid on siinkohal just need võtmeisikud, kes last toetavad, kui motivatsioon ja usk endasse hakkab kaduma.

Paulo Coelho, brasiilia lüürik ja romaanikirjanik on öelnud: “Inimesed ei õpi teiste sõnadest midagi, kõik on vaja ise avastada.”
Rahumäe koolis õpetame lapsi juba esimesest kooliastmest uudistama ja avastama ning olema julge ise valikuid tegema. 7-9-aastane laps vajab valikute tegemisel lapsevanema ja õpetaja suunamist. Kõike ei saa korraga avastada, kõikidele küsimustele ei saa korraga leida vastuseid. Avastamist ja loomisrõõmu pakuvad Kaunite Kunstide õppetooli huviringid. Akrobaatika, tantsimine, näitlemine, kunst ja pilliõpe on lapse loovuse arendamise garant. Samas toetab huvitegevus õppetööd ja vastupidi. Pikka kooliteed alustavad lapsed õppides, luues ja hoolides.

Riikliku õppekava järgi I kooliastme lõpuks õpilane:

 1. peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada;
 2. tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ning puhkamise vahel;
 3. teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt;
 4. oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida;
 5. suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada;
 6. mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase;
 7. arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda;
 10. oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid;
 11. austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega seostuvaid käitumisreegleid;
 12. oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest;
 13. hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve;
 14. oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda;
 15. teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema.